Image
Loading

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου  www.genekor.com

1. Εισαγωγή

Η Iστοσελίδα  www.genekor.com έχει δημιουργηθεί από και ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία «GENEKOR IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «GENEKOR Ι.Α.Ε» (Αρ. ΓΕΜΗ 7856001000, Α.Φ.Μ. 998278160, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Λ. Σπάτων 52, 15354 (καλούμενη εφεξής ως «Genekor» ή/και η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»).

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας («Όροι Χρήσης» ή «Όροι») που περιέχονται στο παρόν μαζί με τη Γενική Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική Cookies που αποτελούν μέρος αυτών, καθώς και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία, διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση και/ή την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτής και του συνολικού περιεχομένου (των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (καλούμενων συνολικά ως η «Ιστοσελίδα»). Η πρόσβαση, η χρήση και η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων από τον χρήστη. Καλούμε τους χρήστες μας να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν πλοηγηθούν στη ή χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι δεσμεύεστε από όλους τους Όρους που αναφέρονται παρακάτω. 

Θα πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τους παρόντες Όρους, καθώς μέρος αυτών ή ολόκληροι οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για ενημέρωση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την  ανάρτηση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα ή την αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά. Η εξακολούθηση, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, της χρήσης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, ακόμα και μετά από οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης/χρήσης.

Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών αποτελεί το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του xρήστη και της Genekor οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή εναντίωσης ενός xρήστη με μέρος αυτών ή με όλους τους παρόντες Όρους, ο xρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση, ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από πραγματοποίηση οποιαδήποτε άλλης ενέργειας σε αυτή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Η Genekor διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

α) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας,

β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της

γ) να περιορίσει την πρόσβαση, να ακυρώσει, να αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία ολόκληρης της Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη της Ιστοσελίδας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να φέρει σχετική ευθύνη. Ειδικότερα, τα προϊόντα που απεικονίζονται μπορούν να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

 • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο λογισμικό και σε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικώς, στα κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ καθώς και στον τρόπο της διαρρύθμισης και σύνταξης  του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ανήκουν αποκλειστικά είτε στην GENEKOR Ι.Α.Ε  είτε σε ετέρους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η GENEKOR Ι.Α.Ε διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης. Οι xρήστες λαμβάνουν μόνο περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, για το σκοπό προβολής και λήψης του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς/κερδοσκοπικούς και πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης, αντιγραφής, δημοσίευσης, μετάδοσης, αναπαραγωγής, μεταφοράς ή δημιουργίας παράγωγων έργων ή παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε αρχείο τηλεφόρτωσης (download file) δεν προορίζονται για εκτύπωση ή αναπαραγωγή, εν μέρει ή συνολικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Πληροφορίες που περιέχονται σε αρχείο τηλεφόρτωσης (download file) μπορούν να εκτυπωθούν ή να τηλεφορτωθούν για εσωτερικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν προορίζονται να δοθούν ή να επιδειχθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε να διαδοθούν. Οποιοδήποτε αντίγραφο των πληροφοριών αυτών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της GENEKOR Ι.Α.Ε

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τα σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή άλλων τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, αυτοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία τους.

Τόσο οι xρήστες όσο και οποιοσδήποτε τρίτος υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στην ενότητα 3 παρακάτω. 

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα που ανήκουν είτε GENEKOR Ι.Α.Ε  είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη κατοχυρωθεί και επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Ο xρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια, ή συγκατάθεση χρήσης με κανέναν τρόπο, των  εμπορικών σημάτων της GENEKOR Ι.Α.Ε ή των συνεργατών της, για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό άνευ της ειδικής προηγούμενης έγγραφης άδειας της GENEKOR Ι.Α.Ε ή των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

 • Περιορισμοί στη Χρήση

Στο χρήστη παρέχεται μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

• Από το να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο, να πωλεί, να διανέμει, να αντιγράφει εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζει, να μεταβάλλει, να αποθηκεύει, να αναδημοσιεύει, να τροποποιεί, να αναπαράγει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέρος ή ολόκληρο του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα  

• Από το να προβαίνει σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή, ή δημιουργία παραγώγων έργων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από την GENEKOR Ι.Α.Ε ή ετέρους νομίμους δικαιούχους

• Από το να χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και ζημιές στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα

• Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης δεδομένων (data mining), συλλογής δεδομένων (data harvesting), εξαγωγής δεδομένων (data extracting) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε ενέργεια σε σχέση  με την παρούσα Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας 

• Από το να χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια ή δραστηριότητα εμπορική προώθησης

• Από το να αντιγράφει, τροποποιεί ή παραχωρεί/διανέμει δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις υπηρεσίες ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματά μας, τοποθετώντας πλαίσια ή χρησιμοποιώντας την τεχνική πλαισίων προκειμένου να τοποθετήσει σε πλαίσιο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφοποίησης), ή από το να χρησιμοποιεί «μετα-ετικέτες» (meta-tags) ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» (hidden text) με βάση εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της της GENEKOR Ι.Α.Ε χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση 

• Από το να δημοσιεύει ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχομένο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών)

• Από το να προβαίνει σε ενέργειες reverse engineering, αποσυναρμολόγησης ή άλλως από το να προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της Ιστοσελίδας 

• Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της της GENEKOR Ι.Α.Ε ή συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευσή της ή από το να δημιουργεί οποιαδήποτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του χρήστη ή τρίτου με την GENEKOR Ι.Α.Ε ή έγκριση ή υποστήριξη από την GENEKOR Ι.Α.Ε όταν δεν υφίσταται 

• Από το να δημιουργεί οποιοδήποτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η GENEKOR Ι.Α.Ε επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης, αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη 

• Από το να εμποδίζει την λειτουργία της Ιστοσελίδας και να αντικαθιστά ή τροποποιεί το περιεχόμενο της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ)

• Από το να διαπράτει ή να διευκολύνει αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδει ιούς, trojans, ιούς τύπου worms, logic bombs, και από το να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω όρων, η Εταιρεία  έχει κάθε έννομο δικαίωμα για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της. Οι παραβάτες θα είναι υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

 • Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες (“UGC”)

Στους παρόντες Όρους, ως “Περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη” νοείται κάθε, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό που ο χρήστης επιλέγει να εμφανίσει σε αυτή την Ιστοσελίδα. Όσον αφορά το Περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη, με την δημοσίευση του στην Ιστοσελίδα, παραχωρείτε στην GENEKOR Ι.Α.Ε απεριόριστη, χωρίς ημερομηνία λήξης, μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, χωρίς αμοιβή, με δυνατότητα περαιτέρω αδειοδότησης, άδεια χρήσης, αντιγραφής, προσαρμογής, τροποποίησης, διανομής, δημοσίευσης, προβολής, ανάπτυξης, αναπαραγωγής, και διάθεσης του Περιεχομένου που παράγεται από τον χρήστη σε οποιαδήποτε μορφή ή/και με οποιοδήποτε μέσο.

Κατά τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου συμφωνείτε να μην αναρτάτε υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή νομοθεσία, που θεωρείται spam, που δεν σας ανήκει ή που δεν έχετε την άδεια χρήσης και που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο ενός χρήστη και διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αφαιρεί ή/και να διαγράφει άμεσα (ολικά ή μερικά) και χωρίς προειδοποίηση έγγραφα, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, αρχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο, εν γένει, στοιχείο εισάγεται από οποιονδήποτε τρίτο στον παρόντα δικτυακό τόπο το οποίο είναι, κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης, υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό, παραπλανητικό ή έρχεται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη κλπ) ή, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, προσβάλλει ή δύναται να προσβάλλει δικαιώματα, πάσης φύσεως, οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή προξενεί ή δύναται να προξενήσει οποιασδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή/και ηθική βλάβη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Οποιαδήποτε ανάρτηση πληροφοριών στην ή μέσω της ιστοσελίδας μας αποτελεί μόνο την προσωπική άποψη του ατόμου που πραγματοποιεί την ανάρτηση και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις ή τις στάσεις της Εταιρείας και δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή σύστασης, εκπροσώπησης ή έγκρισης του υλικού που αναρτάται από τους χρήστες από εμάς. Εάν βασίζεστε στις πληροφορίες που αναρτώνται, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 • Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την GENEKOR Ι.Α.Ε και των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, δεν επεξεργάζεται ούτε παρακολουθείται από την τελευταία (οι “Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες“). Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών: εκτός εάν δηλώνεται ρητώς κάτι άλλο από την GENEKOR Ι.Α.Ε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Ως εκ τούτου, η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες είναι ορθό, νόμιμο, πλήρες, ενημερωμένο, αληθινό, ακριβές ή καλής ποιότητας και δεν φέρει καμία ευθύνη άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων. Ομοίως, η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν μπορεί να ελέγξει τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη/χρήση των παραπάνω δικτυακών τόπων και σελίδων ή του περιεχομένου τους (δηλαδή αυτών που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους παραπέμπει ή με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο η παρούσα Ιστοσελιδα), ο χρήστης αυτών οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω αυτών των δικτυακών τόπων και σελίδων. Τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φέρουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προσφέρουν μέσω των δικτυακών τόπων και των σελίδων τους, για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών, καθώς και για την πλήρη αποζημίωση του επισκέπτη/χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί από την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων.

Όταν ο xρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των Χρηστών. 

 • Σύνδεσμοί (links) προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας

«Σύνδεσμοι» (links) προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή και έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του, παραπέμποντος στον δικτυακό της τόπο, φυσικού ή νομικού προσώπου.

 • Αποποίηση εγγυήσεων και περιορισμός της ευθύνης

Η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο xρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών, των επιλογών και, εν γένει, των περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες (επίσκεψη/χρήση) ρητά συμφωνείται ότι (ο χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη καθώς και με πλήρη γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Οι Πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. To περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση προς τους xρήστες μας.

Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες, ουδεμία εγγύηση παρέχουμε οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, ορθότητα συστήματος, ακρίβεια των δεδομένων, απαλλαγής από ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα. Επιπλέον, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας συμμορφώνονται με τις τοπικές νομοθεσίες των χωρών. Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα αυτή με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των νόμων δημοσίας τάξης στη χώρα σας. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» και δεν παραχωρείται καμία άδεια χρήσης στον χρήστη δυνάμει αυτών των αποποιήσεων ευθύνης.

Η GENEKOR Ι.Α.Ε,  καθώς και τυχόν υπάλληλοι, διευθυντές, εργαζόμενοι, εργολάβοι αυτής αποποιούνται πλήρως και ρητώς κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ή μέσω της χρήσης της και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την Ιστοσελίδα μας (π.χ. σφάλμα, παράλειψη, δυσχερής πρόσβαση, απώλεια δεδομένων, βλάβη, καταστροφή ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή του xρήστη), ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

Περαιτέρω, η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για την απώλεια ή την αλλοίωση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους καθώς και οποιουδήποτε αρχείου αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή/και ηθική βλάβη, η οποία απορρέει από απώλεια χρήσης ή/και αλλοίωση (ολική ή μερική), αρχείων, πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων, ανεξαρτήτως της αιτίας ή του τρόπου απώλειας ή αλλοίωσης, που προέρχεται από ή σχετίζεται (άμεσα ή έμμεσα) με τη χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη ή τη μη δυνατότητα πρόσβασής του στις υπηρεσίες ή τις, εν γένει, σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή την, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, χρήση, αξιοποίηση ή/και στήριξή του σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις, εν γένει, σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν εμπλέκεται – σε καμία περίπτωση, με κανέναν τρόπο και με καμία ιδιότητα – σε οποιαδήποτε διένεξη, πάσης φύσεως και μορφής, τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται/χρησιμοποιούν τον δικτυακό της τόπο για οποιονδήποτε σκοπό.

Επιπλέον, η GENEKOR Ι.Α.Ε δεν ευθύνεται σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της GENEKOR Ι.Α.Ε η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη κάθε πραγματικής ζημίας που προκλήθηκε στον ζημιωθέντα και η οποία αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές πρακτικές.

 • Αποζημίωση

Ο xρήστης της Ιστοσελίδας www.genekor.com αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρεια όσο και οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημιά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστούν (η Εταιρεια ή/και ο τρίτος) από την οποιαδήποτε, εν γένει και εν ευρεία εννοία, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου το οποίο περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμα και ελαφρά) του επισκέπτη/χρήστη.

Αθέμιτη και κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία (mail bombing), η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό τη διαφημιστική ή άλλη προβολή του αποστολέα χωρίς η Εταιρεία να έχει ζητήσει, ρητώς και εγγράφως, να λαμβάνει τέτοια μηνύματα (spamming), η «επίθεση» στον δικτυακό τόπο ή στον server της Εταιρείας (hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για «επίθεση» σε δικτυακούς τόπους ή servers τρίτων (hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας για τη διακίνηση παράνομου ή/και αντικείμενου στα χρηστά ήθη υλικού πάσης φύσεως και μορφής όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πειρατικού λογισμικού, μουσικής, ταινιών, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων παιδικής πορνογραφίας κλπ. Ο χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνη αρμόδια να κρίνει αν η συμπεριφορά του τελευταίου (του επισκέπτη/χρήστη) αποτελεί κακή ή αθέμιτη χρήση είναι η Εταιρεία.

 • Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία τυχόν λαμβάνει ο χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας κατόπιν εγγραφής του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Για την ένταξή σας στις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών και προωθητικών ενημερώσεων (newsletters) και απευθείας marketing ενεργειών ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο «ΕΓΓΡΑΦΗ στο NEWSLETTER της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας.

 • Τελικές Διατάξεις

Διαχωρισμός/Τροποποίηση. Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου, σύμφωνα με το νόμο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών (δηλαδή των παρόντων όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας) δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παραπάνω όρους.

Παραίτηση. Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τα μέρη. 

Αναφορές-Επικεφαλίδες. Στους παρόντες όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβανομένου», «άλλο», «για παράδειγμα», «όπως», «συγκεκριμένα» δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Εκχώρηση. Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

 Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, ο χρήστης και η GENEKOR Ι.Α.Ε συμφωνούν, με την αποδοχή των Όρων, ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. 

 • Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@genekor.com 
 • Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://www.genekor.com/el/epikoinonia/ 
 • Μέσω τηλεφώνου: (+30) 210 6032138, 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2023