Image
Loading
Image
4 august, 2021

Determination of EGFR and KRAS mutational status in Greek non-small-cell lung cancer patients.

Papadopoulou E, Tsoulos N, Tsirigoti A, Apessos A, Agiannitopoulos K, Metaxa-Mariatou V, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Kasarakis D, Kakolyris S, Dahabreh J, Vlastos F, Zoublios C, Rapti A, Papageorgiou NG, Veldekis D, Gaga M, Aravantinos G, Karavasilis V, Karagiannidis N, Nasioulas G.
Oncol Lett. 2015 Oct;10(4):2176-2184.